ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อนุมัติให้สโตนวันเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อนุมัติให้สโตนวัน
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
โดยการขายหุ้นเพิ่มทุน 65,000,000 หุ้น 
รวมหุ้นสามัญทั้งสิ้น 307,134,600 หุ้น