เกี่ยวกับเราวิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิต จัดจำหน่ายหินและทราย เพื่อการก่อสร้างที่มีแหล่งวัตถุดิบทั่วทุกภูมิภาค
ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการผลิต การบริหาร และการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานและชุมชน

asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-conducting-business-presentation-project-colleagues-working-together-plan-success-strategy-enjoy-teamwork-small-modern-nigh[2]

สร้างความมั่นคงและเพิ่มมูลค่าให้บริษัทด้วยการเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

businessman-pointing-graphs-symbols_1232-917[1]

พัฒนาระบบการผลิต การบริหาร
และการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

business-concept-with-team-close-up_23-2149151159[1]

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

IMG_4906-scaled[1]

สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานและชุมชน

Shopping Basket