เกี่ยวกับเราค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 ประกอบธุรกิจเหมืองหิน ซึ่งได้รับสัมปทานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้างและแร่โดโลไมต์ รวมถึงบริการด้านขนส่งให้แก่ลูกค้า

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

S

Success

มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้เร็วและมีประสิทธิภาพ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

T

Team Work

ทำงานเป็นทีม มุ่งการมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผนึกพลังร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ

O

Ownership and Responsibility

ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ดูแลและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า รับผิดชอบในงานอย่างเต็มความสามารถ

N

Natural Concerns

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจเป็นอันดับแรก

E

Excellent

ปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งแสวงหาแนวคิด กระบวนการผลิต และวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมรวมถึงการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

Shopping Basket