Homeผู้บริหาร นายเจริญรัฐ ปิงคลาศั...

ผู้บริหาร

นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย

ประวัติการศึกษา
­ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม
­Director Certification Program (DCP) รุ่น 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
– กรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
– กรรมการบริหาร บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)
– กรรมการ บริษัท มอเตอร์พลัส จำกัด
– กรรมการ บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
– ถือหุ้นโดยตรง จำนวน 5,000,000 หุ้น หรือ 2.06 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
– น้องชาย ของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการและผู้บริหารบริษัท
– น้าชาย ของนายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย กรรมการบริษัท

 

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Shopping Basket