Homeผู้บริหาร ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย

ผู้บริหาร

ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
– Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 59/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
– การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปปร.9) สถาบันพระปกเกล้า
– การบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง รุ่นที่ 1 (ปศก.1) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงาน
– กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐชูรินาเม ประจำประเทศไทย
– ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมกาบริหาร บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด
– กรรมการ การเคหะแห่งประเทศไทย
– ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)
– กรรมการ มูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์
– ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)
– ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มอเตอร์พลัส จำกัด
– ประธานกรรมการ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
– กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดราก้อน เทรด จำกัด
– กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด
– กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี โปร คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
– กรรมการ บริษัท โซลาร์ วัน (ไทยแลนด์) จำกัด
– กรรมการ บริษัท อีพีซี ซิสเต้ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
– กรรมการ บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน)
– กรรมการ บริษัท เฮลท์ตี้ วัน (ไทยแลนด์) จำกัด
– กรรมการ บริษัท เฮลท์ตี้ วัน ฟาร์มา จำกัด
– กรรมการ บริษัท เฮลท์ตี้ วัน จำกัด
– กรรมการ บริษัท สยาม-ดินแดนแห่งรอยยิ้ม จำกัด
– กรรมการ บริษัท เจพี วัน จำกัด
– กรรมการ บริษัท อาเคเดีย เอเชีย จำกัด
– กรรมการ บริษัท ทรานสวัน จำกัด
– กรรมการ บริษัท วิฮีเคิล วัน จำกัด
– กรรมการ บริษัท เอเจนท์ วัน จำกัด
– กรรมการ บริษัท เมคแคนิค วัน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
– ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 80,070,540 หุ้น หรือ 33.07%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
– พี่ชายของนายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
– บิดาของนายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย กรรมการของบริษัท

 

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Shopping Basket