ติดต่อเราร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เลือกดูตำแหน่งงานที่สนใจตามรายชื่อด้านล่างนี้

สถานที่ทำงาน :  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  (ใกล้ BTS เอกมัย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

             ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนและแนะนำช่องทางการขายและกระจายสินค้า/บริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งวิเคราะห์วิจัยความต้องการ ของตลาด ตลอดจนร่วมกับผู้บังคับบัญชาหาแนวทางการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จัก รวมถึงการนำเสนอการขายให้กับลูกค้า เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

รายละเอียดของงาน :

 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนและแนะนำช่องทางในการขาย และกระจายสินค้า
 • ติดตามผลการประสานงานกับฝ่ายการผลิต ในการติดตาม สินค้าที่ทำขึ้นเพื่อใช้ทดลองตลาด
 • กำหนดช่องทางของกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่เพื่อกระจายสินค้าสำหรับ ทดลองใช้
 • ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ร่วมกับฝ่ายการขายตามช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการของลูกค้า
 • ทำการวิจัยตลาดเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มตลาด และแนวโน้มการแข่งขัน
 • รวบรวมข้อมูลคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า
 • ค้นหาลูกค้ารายใหม่ และการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 • นำเสนอขายสินค้า และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายสินค้ากับลูกค้า
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า โดยประสานงานกับฝ่ายการผลิตและหรือฝ่ายการขนส่ง
 • ติดตามการชำระค่าสินค้าให้ครบตามจำนวนและตรงตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการเกษตร
 • มีความสามารถในการวางแผนและจัดทำโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล ใช้เทคโนโลยี และการวัดผลด้านการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา
 • สามารถขับรถยนต์ และเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน (KPI)
 • ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (บุตรแรกเกิด ,เยี่ยมไข้ ฯลฯ)

สถานที่ทำงาน : อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย  ตรวจความปลอดภัย  สอบสวนอุบัติเหตุ ซ้อมดับเพลิง  และอพยพและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานของแผนก หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

รายละเอียดของงาน :

 • กำหนดแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ควบคุม เฝ้าติดตาม ตรวจสอบด้านความปลอดภัยของบุคลากรภายในองค์กร
 • ดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ชี้แจงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
 • จัดทำเอกสารส่งราชการและปฏิบัติตามที่กฎหมายความปลอดภัยกำหนด

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและหน่วยงานภายนอกบริษัทได้

สวัสดิการ :

 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน (KPI)
 • ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (บุตรแรกเกิด ,เยี่ยมไข้ ฯลฯ)

ขอเชิญผู้สมัครที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในทีมของเรา ส่งประวัติการทำงานตามอีเมล์ หรือที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
29 อาคารกรุงเทพธุรกิจเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-391-9301 ต่อ 1116

อีเมล์: recruit@stoneone.co.th

ขอเชิญผู้สมัครที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในทีมของเรา ส่งประวัติการทำงานตามอีเมล์ หรือที่อยู่ด้านล่างนี้
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
29 อาคารกรุงเทพธุรกิจเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-391-9301 ต่อ 1116

อีเมล์: recruit@stoneone.co.th

Shopping Basket