ติดต่อนักวิเคราะห์

ติดต่อนักวิเคราะห์

IVG
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

Analyst - Rattana Leenutaphong

rattanal@ivglobal.co.th

Assistant Analyst - Natee Seson

natees@ivglobal.co.th

662-254-4922

Shopping Basket