Homeผู้บริหาร นายอิคูโอะ อะโน

ผู้บริหาร

นายอิคูโอะ อะโน

ประวัติการศึกษา
– Bachelor degree in Law, Kyushu University, Japan

ประวัติการอบรม
– Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 203/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
– กรรมการ บริษัท ราเบกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
– กรรมการ Rabex Pte., Ltd.
– กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี โปร คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
– กรรมการ บริษัท โซลาร์ วัน (ไทยแลนด์) จำกัด
– กรรมการ บริษัท โออี โซลาร์ จำกัด
– กรรมการ บริษัท ริเวียร่า เรียลตี้ จำกัด (2558 – มิถุนายน 2566)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
– ถือหุ้นโดยตรง จำนวน 78,853,960 หุ้น หรือ 32.57%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
– บิดาของนายโยเฮ อะโน กรรมการของบริษัท

 

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Shopping Basket