Granite type industrial stone products (NKQ)

NKQ

พื้นที่ เนื้อที่รวม 317-0-22.0 ไร่ หรือ 126,822.0 ตารางวา
ใบอนุญาตุเลขที่ 21400/15786
พื้นที่ประทานบัตร เนื้อที่ 85-1-7.0 ไร่ หรือ 34,107.0 ตารางวา
ระยะเวลาประทานบัตร 26 พฤศจิกายน 2550 – 25 พฤศจิกายน 2575
พื้นที่ เนื้อที่รวม 317-0-22.0 ไร่ หรือ 126,822.0 ตารางวา
ใบอนุญาตุเลขที่ 21375/15320
พื้นที่ประทานบัตร เนื้อที่ 98-1-94.0 ไร่ หรือ 39,394.0 ตารางวา
ระยะเวลาประทานบัตร 3 สิงหาคม 2541 – 2 สิงหาคม 2566