บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างผู้บริหาร EN

นายปรเมธี วิมลศิริ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย

รองประธานกรรมการ

นายอิคูโอะ อะโน

รองประธานกรรมการ

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพิษณุ ทับทอง

กรรมการตรวจสอบ

นายขวัญรัฐ ส่วนพงษ์

กรรมการตรวจสอบ

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย

ประธานกรรมการ

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพิษณุ ทับทอง

กรรมการตรวจสอบ

นายขวัญรัฐ ส่วนพงษ์

กรรมการตรวจสอบ

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพิษณุ ทับทอง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพิษณุ ทับทอง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

น.ส.สุนันทา เตชะธโนปจัย

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและสำนักเลขานุการ