ข้อมูลพื้นฐาน ของบริษัท

ชื่อย่อ :

S1

ที่ตั้ง :

29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง รวมถึงบริการด้านโลจิสติกส์

เว็บไซต์ :

www.stoneone.co.th

ปีที่ก่อตั้ง :

2539

วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ :

N/A

เลขทะเบียนบริษัท :

0107556000531

ทุนจดทะเบียน :

242,134,600 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 24,213,460 หุ้น

ทุนชำระแล้ว :

242,134,600 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 24,213,460 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :

หุ้นสามัญ หุ้นละ 10 บาท

รอบระยะเวลาบัญชี :

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ กลุ่มของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย

ถือหุ้นร้อยละ 55.57 และ กลุ่มของนายสยาม วัชรปรีชา

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

2539 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ

บริษัท ไพโอเนียร์ แอ็กกริเกทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีต

2544 เปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท แฮนสัน ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด

2547 เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท บอรอล ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด

1. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
2. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินและทราย สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

2554 เปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท บอรอล คอนกรีต และหินทราย จำกัด

2555 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริษัท โดยการจำหน่ายธุรกิจ

คอนกรีตผสมเสร็จออกไป ให้เหลือเพียงธุรกิจเหมืองหินและบ่อทราย โดยธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่
1. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม และทรายสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
2. ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร

2556 เปลี่ยนชื่อบริษัท และจดทะเบียน

มกราคม 2556 | เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท สโตนวัน จำกัด
สิงหาคม 2556 | จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

2559 ปรับโครงสร้างธุรกิจ

ปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และให้บริการด้านขนส่ง

2560 ต่ออายุประทานบัตร

เหมืองหินแกรนิตหนองข่า ได้รับการต่ออายุประทานบัตรเลขที่ 21400/15786 เป็นระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดอายุประทานบัตร 25 พฤศจิกายน 2575 เหมืองหินปูนจอมบึง ได้รับประทานบัตรเลขที่ 21128/16246 เป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดอายุประทานบัตร 17 สิงหาคม 2585