บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ค่านิยมองค์กร

Success

Success


มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Team Work

Team Work


ทำงานเป็นทีม มุ่งการมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผนึกพลังร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ

Ownership and Responsibility

Ownership and Responsibility

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ดูแลและใช้วัสดุ อุปกรณ์ของบริษัทอย่างคุ้มค่า รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

Natural Concerns

Natural Concerns


ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรก

Excellent

Excellent


ปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งแสวงหาแนวคิด กระบวนการผลิต และวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมรวมถึงการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ