วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ABOUT STONE ONE

บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหินเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีแหล่งวัตถุดิบทั่วทุกภูมิภาค
ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทสโตนวันนั้นได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทสโตนวันนั้นได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

พัฒนาระบบการผลิต การบริหาร และการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการผลิต การบริหาร และการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานและชุมชน

สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานและชุมชน