วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

"วิสัยทัศน์"

บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหินเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีแหล่งวัตถุดิบทั่วทุกภูมิภาค
ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างความมั่นคงและเพิ่มมูลค่าให้บริษัทด้วยการเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สร้างความมั่นคงและเพิ่มมูลค่าให้บริษัทด้วยการเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

พัฒนาระบบการผลิต การบริหาร และการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการผลิต การบริหาร และการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานและชุมชน

สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานและชุมชน